Algemene Voorwaarden

Deze 'Algemene Voorwaarden Deelnemers' zijn van toepassing op de relatie tussen Kiesjefolders B.V. ("Kiesjefolders") en de Deelnemers. Folderaars verwijzen wij door naar onze 'Algemene Leveringsvoorwaarden'.

1. Definities

Aanbod: het product –en dienstenaanbod van de Folderaars op het Platform.
Deelname: een deelname aan het Platform door de Deelnemer.
Deelnemer: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Deelnemer en Kiesjefolders met betrekking tot deelname in het programma van Kiesjefolders.
Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van Kiesjefolders en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.
Folderaar: een bedrijf dat folders en aanverwante artikelen aanbiedt en voor de verspreiding het Platform gebruikt.
Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Kiesjefolders worden aangeboden aan de Deelnemer, onder meer bestaande uit het publiceren van aan Kiesjefolders deelnemende Folderaars en het bezorgen bij de Deelnemers van de gewenste folders en aanverwante artikelen.

2. Identiteit van Kiesjefolders

Kiesjefolders B.V.
Adres hoofdvestiging: Stammerdijk 7, 1112 AA Diemen
KvK: 66922135
BTW-nr: 856753282B01NL
Correspondentie adres: Stammerdijk 7, 1112 AA Diemen
Email: info@kiesjefolders.nl
Tel: 088-2341900

3. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden Deelnemers zijn slechts van toepassing op de Service. Kiesjefolders is niet verantwoordelijk voor het Aanbod. Op het Aanbod zijn, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van het Folderaar van toepassing.

4. Het Aanbod

Kiesjefolders publiceert de aan Kiesjefolders deelnemende Folders op het Platform. Kiesjefolders aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod in de door de Kiesjefolders verpsreide folders aanverwante artikelen van een Folderaar.
Kiesjefolders aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

5. De Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Deelnemer de deelname definitief maakt door het klikken op de knop 'Inschrijven' tijdens het proces van het inschrijven van een Deelname via het Platform.
2. De Overeenkomst kan slechts worden uitgevoerd indien de Deelnemer juiste en volledige contactinformatie invult bij de afronding van de Deelname.
3. Indien de Deelnemer kiest voor bezorging van de Deelname, dan dient zij of hij te beschikken over een brievenbus op het door de Deelnemer aangegeven bezorgadres.
4. Kiesjefolders aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

6. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Deelname

1. Kiesjefolders wijst de Deelnemer erop dat het recht bestaat de Deelname te annuleren indien de folders en aanverwante artikelen van een Folderaar van Kiesjefolders niet meer beschikbaar zijn.
2. Indien de Deelnemer een valse Deelname plaatst of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Kiesjefolders besluiten om toekomstige Deelname van de betreffende Deelnemer te weigeren.
3. Kiesjefolders heeft het recht om namens de Folderaar Deelname te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Deelname. Indien de Deelnemer aantoonbaar valse of frauduleuze Deelname plaatst, dan kan Kiesjefolders hiervan aangifte doen bij de politie.

7. Klachtenregeling

1. Klachten van de Deelnemer over de Service, de Deelname of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij het Kiesjefolders te worden neergelegd via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Deelnemers onder 'Correspondentieadres' vermelde contactgegevens.
2. Nadat de klacht door Kiesjefolders is ontvangen zal Kiesjefolders zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Kiesjefolders streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.
3. Klachten zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Deelnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Kiesjefolders.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op overeenkomsten tussen Kiesjefolders en de Deelnemer waarop deze Algemene Voorwaarden Deelnemers betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen Kiesjefolders en de Deelnemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de Service, kunnen zowel door Kiesjefolders als de Deelnemer uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

9. Nieuwsbrief

Bij het afronden van de Deelname kan de Deelnemer kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De Deelnemer kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief via 'Mijn account' of door contact op te nemen met de klantenservice via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Deelnemers onder 'Correspondentieadres' vermelde contactgegevens.

10. Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

Kiesjefolders slaat persoonlijke gegevens op van de Deelnemer. Op de opslag van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.