Algemene Voorwaarden

Deze 'Algemene Voorwaarden Deelnemers' zijn van toepassing op de relatie tussen Kiesjefolders B.V. ("Kiesjefolders") en de Deelnemers. Folderaars verwijzen wij door naar onze 'Algemene Leveringsvoorwaarden'.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbod: het product- en dienstenaanbod van de Folderaars op het Platform.
Deelname: een deelname aan het Platform door de Deelnemer.
Deelnemer: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst heeft gesloten met Kiesjefolders.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Deelnemer en Kiesjefolders met betrekking tot deelname in het programma van Kiesjefolders.
Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van Kiesjefolders en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.
Folderaar: een bedrijf dat folders en aanverwante artikelen aanbiedt en voor de verspreiding het Platform gebruikt.
Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Kiesjefolders worden aangeboden aan de Deelnemer, onder meer bestaande uit het publiceren van aan Kiesjefolders deelnemende Folderaars en het bezorgen bij de Deelnemers van de gewenste folders en aanverwante artikelen.
Schriftelijk: wat geschreven of gedrukt is, maar ook communicatie per e-mail of digitaal, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat.

2. Identiteit van Kiesjefolders

Kiesjefolders B.V.
Adres hoofdvestiging: Cornelis Speelmanlaan 15, 2024 AP Haarlem
KvK: 66922135
BTW-nr: 856753282B01NL
Email: info@kiesjefolders.nl
Tel: 088-2341900

3. Toepasselijkheid

1.  Deze 'Algemene Voorwaarden Deelnemers' zijn van toepassing op de relatie tussen Kiesjefolders en Deelnemer. Deze Algemene Voorwaarden Deelnemers zijn slechts van toepassing op de Service. Kiesjefolders is niet verantwoordelijk voor het Aanbod. Op het Aanbod zijn, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van het Folderaar van toepassing.

2.  Eventuele wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen Kiesjefolders en Deelnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.  Indien een of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Kiesjefolders en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

4.  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

5.  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

4. Het Aanbod

Kiesjefolders publiceert de aan Kiesjefolders deelnemende Folders op het Platform. Kiesjefolders biedt weliswaar het Platform aan waarop Folderaars hun producten aanbieden, maar bepaalt zelf het aanbod op het Platform niet, waardoor Kiesjefolders geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod in de door de Kiesjefolders verspreide folders en aanverwante artikelen van een Folderaar aanvaardt.

5. De Overeenkomst

1.  De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Deelnemer de deelname definitief maakt door het klikken op de knop 'Inschrijven' tijdens het proces van het inschrijven van een Deelname via het Platform.

2.  De Overeenkomst kan slechts worden uitgevoerd indien de Deelnemer juiste en volledige contactinformatie invult bij de afronding van de Deelname. Kiesjefolders behoudt zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren indien de Deelnemer zijn contactinformatie onjuist of onvolledig heeft ingevuld bij de afronding van de Deelname.

3.  Tenzij bij het aangaan van de Overeenkomst anders wordt bepaald, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde duur.

6. Het platform

1.  Kiesjefolders verleent aan Deelnemer een gebruiksrecht op het Platform, waarop de Service van Kiesjefolders wordt aangeboden, onder de hierna te noemen voorwaarden.

2.  Om gebruik te kunnen maken van het Platform dient Deelnemer een account aan te maken. Dit account is strikt persoonlijk en dient te worden beveiligd met een sterk wachtwoord om de veiligheid van de persoonsgegevens van Deelnemer te kunnen waarborgen. Het wachtwoord bestaat uit minimaal 8 tekens en kent ten minste 1 hoofdletter en 1 cijfer.

3.  Het is de Deelnemer niet toegestaan inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van Kiesjefolders of de Folderaars, bijvoorbeeld door het kopiëren, opslaan en aanbieden van op het Platform weergegeven afbeeldingen en pictogrammen.

4.  Kiesjefolders stelt de maximale bereikbaarheid en beschikbaarheid van het Platform ten doel. Kiesjefolders is echter gerechtigd de toegang tot het Platform tijdelijk te beperken of te weigeren, zonder daarmee tot enige schadevergoeding jegens de Deelnemer gehouden te zijn. Kiesjefolders stelt zich ten doel Deelnemers van te voren kenbaar te maken dat het Platform tijdelijk niet bereikbaar of beschikbaar is. De Deelnemer heeft echter geen recht op enige schadevergoeding, restitutie of verrekening, indien het Platform op enig moment, al dan niet als gevolg van onderhoud of oplossen van storingen, niet bereikbaar of beschikbaar is. Kiesjefolders aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid met betrekking tot de bereikbaarheid van het Platform.

7. Bezorging

1.  Voor bezorging van de folders dient Deelnemer te beschikken over een brievenbus op het door de Deelnemer aangegeven bezorgadres. Kiesjefolders behoudt zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren indien de Deelnemer niet beschikt over een brievenbus op het door de Deelnemer aangegeven bezorgadres.

2.  Kiesjefolders hanteert een termijn van twee weken voor het verwerken van aanmeldingen, wijzigingen en afmeldingen.

3.  Bezorging van de folders is uitbesteed aan een derde. De folders zullen in principe in het weekend worden bezorgd.

4.  Overeengekomen of vermelde bezorgingstermijnen zijn geen fatale termijnen.

8. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Deelname

1.  Kiesjefolders wijst de Deelnemer erop dat het recht bestaat de Deelname te annuleren indien de folders en aanverwante artikelen van een Folderaar van Kiesjefolders niet meer beschikbaar zijn.

2.  Indien de Deelnemer een valse Deelname plaatst of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Kiesjefolders besluiten om toekomstige Deelname van de betreffende Deelnemer te weigeren en de Overeenkomst te ontbinden.

3.  Kiesjefolders heeft het recht om namens de Folderaar Deelname te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Deelname. Indien een persoon aantoonbaar een valse of frauduleuze Deelname plaatst, dan kan Kiesjefolders hiervan aangifte doen bij de politie.

9. Klachtenregeling

1.  Klachten van de Deelnemer over de Service, de Deelname of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij het Kiesjefolders te worden neergelegd via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Deelnemers opgenomen contactgegevens.

2.  Klachten zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Deelnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Kiesjefolders.

3.  Nadat de klacht door Kiesjefolders is ontvangen zal Kiesjefolders zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Kiesjefolders streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.

10. Aansprakelijkheid

1.  Indien Kiesjefolders aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.  Indien Deelnemer aantoont dat hij schade heeft geleden door een handelen of nalaten van Kiesjefolders die bij zorgvuldig en deskundig handelen zou zijn vermeden, is Kiesjefolders voor de schade aansprakelijkheid tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van de desbetreffende Overeenkomst, althans van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In geval van gratis diensten aanvaardt Kiesjefolders geen enkele aansprakelijkheid. Desondanks zal Kiesjefolders zich optimaal bereikbaar stellen om eventuele klachten of verzoeken van de Deelnemer op te lossen.

3.  Kiesjefolders heeft te allen tijde het recht om de door Deelnemer te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.

4.  Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade.

5.  Kiesjefolders is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.  De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Kiesjefolders of zijn ondergeschikten.

7.  De in lid 2 t/m 5 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door Kiesjefolders ingeschakelde personen of derden, die derhalve hierdoor een rechtsreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.

11. Overmacht

1.  Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Kiesjefolders geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kiesjefolders niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3.  Kiesjefolders heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Kiesjefolders zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4.  Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.  Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden Deelnemers betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing.

2.  Geschillen tussen Kiesjefolders en de Deelnemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de Service, kunnen zowel door Kiesjefolders als de Deelnemer uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de Deelnemer binnen een termijn van tenminste een maand nadat de Deelnemer zich schriftelijk jegens Kiesjefolders op dit beding heeft beroepen, kiest om de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te laten geschieden.

13. Privacy statement

1.  Kiesjefolders slaat persoonlijke gegevens op van de Deelnemer. Deze persoonlijke gegevens betreffen onder meer de naam, het geslacht, het adres en emailadres van de Deelnemer die zijn verkregen door de Overeenkomst, de Deelname en het gebruik van de website of het Platform. Op de opslag van persoonsgegevens is de Privacy Statement van Kiesjefolders van toepassing (zie website).

2.  Kiesjefolders verwerkt persoonsgegevens van de Deelnemer voor het samenstellen van de folderpakketten. Deze gegevens worden tevens gedeeld met de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de distributie van de folderpakketten.

3.  Kiesjefolders analyseert gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op persoonlijke voorkeuren van de bezoekers. Het gedrag wordt geanalyseerd aan de hand van functionele, analytische en tracking cookies. Op het gebruik van cookies is de Cookieverklaring van Kiesjefolders van toepassing (zie website).

4.  Naast de in de vorige leden genoemde partijen die nodig zijn om het folderpakket samen te stellen, dan wel uitvoering te geven aan de Overeenkomst, worden persoonsgegevens van Deelnemers nooit met derden gedeeld.

5.  Als een Deelnemer contact opneemt met de klantenservice van Kiesjefolders, zullen de door de Deelnemer verstrekte gegevens gebruikt worden voor het beantwoorden van zijn vraag of oplossen van de klacht. Om te zorgen dat de dienstverlening aansluit bij de wensen van Deelnemers, kunnen deze gegevens gebruikt worden voor bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken. Soms wordt een andere partij gevraagd om dit te doen.

6.  Bij het afronden van de Deelname kan de Deelnemer kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De Deelnemer kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief via ‘Mijn account’ of door contact op te nemen met de klantenservice via de in deze Algemene Voorwaarden genoemde contactgegevens.